Girişimsel Radyoloji Uygulamaları Nelerdir?


Girişimsel Radyoloji Uygulamaları 

I.Diyagnostik Uygulamalar

Biyopsiler

İnce iğne aspirasyon biyopsileri ya da Tru-cut biyopsileri çeşitli radyolojik görüntüleme teknikleri (Ultrasonografi ve/veya Bilgisayarlı Tomografi ) eşliğinde,

 • Boyun kitleleri ve Tiroid nodülleri
 • Toraks kitleleri
 • Batın içi organ biyopsileri (Karaciğer, pankreas, böbrek)
 • Kemik biyopsileri uygulanır.

Arteriyografi Uygulamaları

Vücut damarlarının (arter =atardamar ve ven=toplardamar) ilaç kullanılarak X ışını ile görüntülenmesi yöntemidir.Genellikle femoral arterden ve nadiren koltuk altı (aksiller) girilerek iğne ve katater yardımı ile istenen bölge kontrast madde verilerek görüntülenir.

 

Anjiyografik Uygulamaları

 • Karotis - Serebral (boyun/beyin) anjiyografi
 • Arcus aortografi, Torasik (göğüs) anjiyografi
 • Abdominal aortografi
 • Renal (böbrek) anjiyografi
 • Çöliak /SMA (batın organları) anjiyografi
 • Üst/alt ekstremite arteriografi

Anjiyografi (Arteriyografi) Uygulamaları 

Yüksek teknolojiyi içeren anjiyografi cihazları sayesinde yüksek çözünürlüklü imaj kalitesi ile en distal dallar yüksek netlikle gösterilebildiği gibi 3 Boyutlu görüntü de elde edilebilmektedir.

 

Abdominal Aortagrafi, Ekstremite Anjiografileri

Distal abdominal aortun, bacak ve ayağın arteryel dolaşımı görüntülenir.

 

Renal Anjiografi

Hipertansiyonun bir nedeni olabilen böbrek arteri daralması (renal arter stenozu) bu yöntemde araştırılır. Ayrıca böbrekte tümör şüphesi olan hastalarda, renal transplantasyon öncesinde ve sonrasında vasküler yapılar incelenmesi amacıyla da uygulanır.

 

Çöliak/SMA (superior mezenterik arter) Anjiografi

Mide, duedonum, karaciğer, dalak ve pankreasa ait vasküler patolojiler teşhis edilebilir. Gastrointestinal kanama kaynağı araştırılıyor ise genellikle anjiografisi ile birlikte tedavi de yapılır.

Torasik Anjiografi

Torasik aorta ; diseksiyon ve anevrizma yönünden incelenir.

 

Arkus Aortografi

Arkus aorta ve brakio-sefalik damarların darlık, genişleme ve tıkanıklıkları teşhis edilir.

 

Üst Ekstremite Anjiografi

Kolların damar yapıları değerlendirilir. Tıkanık ve darlıkları saptanır ise tedavi amaçlı girişimsel radyolojik yöntemler uygulanır.

 

Karotis/ Serabral Anjiografi

Bu incelemelerde baş ve boyun bölgesinin vasküler yapılarının stenoz, oklüzyon ve anevrizmaları ile tümörleri teşhis edilir. Anevrizmaların 3 Boyutlu görünütüleri de oluşturulabilmekte gerek cerrahi gerekse embolizasyon öncesi anevrizma-parent arter ve boyun ilişkisi yüksek doğrulukla ortaya konabilmektedir.

  • Serebral Anjiyografi.
  • 3 Boyutlu Serebral Anjiyografi.
  • Pulmoner Anjiografi:Pulmoner hipertansiyon ve emboli araştırmak için yapılır. Bu yöntemde giriş bölgesi femoral vendir.

 


Venografi Uygulamaları

 • Superior ve inferior venakavagrafi
 • Pulmoner anjiyografi
 • Böbrek venogram, Böbrek üstü bezleri venografi
 • Üst/alt ekstremite venografi

İnferior Venakavagram: İnferior vena kava strüktürleri, tümör blokajları ve trombüs nedenleri ortaya konur.

Renal Venogram: Renal venlerde tromboz araştırılır.

Adrenel Venografi: Adrenal gland tümörlerini görüntülemek açısından yapılır.

Bacak Venografisi: Bacağın ve abdomenin derin venleri tromboz açısından araştırılır.

Safen Ven Venografisi: By-pass öncesinde, greft olarak kullanılanılan safen venini değerlendirmek için yapılır.

 

II.Tedavi Edici Uygulamalar 

Toraks Girişimleri: Vasküler Dışı (Nonvasküler) Uygulamalar

 • Torasentez
 • Abse drenajları
 • Trakeobronşial darlıklarda stent uygulamaları

Abdominal Girişimler

Safra yolları girişimleri (bilier PTK , bilier drenaj, bilier stentleme)
Safra yollarınına stent yerleştirilmesi,
Böbrek kistleri ve abse kolleksiyonlarının drenajı,
RF Ablasyonları
Perkutan nefrostomi,
Abse ve kolleksiyon drenajları
Antegrad ureteral stent,

 • Bilier Stentleme
 • Böbrek Girişimleri

 

Vasküler Uygulamalar

Arteryel Uygulamaları

Tüm vücut damar darlıklarının balon ve stent ile tedavi edilmesi,

 • Karotis Anjiyoplasti ve Stentleme
 • Intrakranyal stent uygulanımı
 • Subklavyan ve Vertebral arter stentleme
 • Renal Arter Anjiyoplasti ve Stentleme
 • Mezenterik Arter Anjiyoplastisi
 • İliak, Femoral arter ve Popliteal arter anjiyoplasti

İntrakranial anevrizma ve arteriovenöz malformasyonların (AVM) embolizasyonu,

Stroke vakalarında intraarteriyel trombolizis

Karotikokavernöz fistül embolizasyonu

Epistaksis,hemoptizi, akut gastrointestinal hemorajilerinde embolizasyon

Aort Anevrizma endogreft uygulamaları

Kranyal ve Boyun Tümör Embolizasyonları


Karotis ve intrakranyal stenozların balon anjiyoplasti ve stentleme ile tedavileri

Akut strokta intraarteryel trombolizis

Akut inme olgularında neden ana serebral arterlerin trombotik oklüzyonları olabilir. Bu tür patolojiler belirli bir zaman limiti içinde tedavi edilebilir.


Serebral Anevrizmaların Embolizasyonu

Anterior ve posterior sirkülasyon anevrizmaları direkt koil ile ya da balon modelleme ile embolize edilebilir.


Kranyal ve Ekstrakranyal Arteriovenöz Malformasyon ve Fistüllerin Embolizasyonları

AVM ve AVF patolojileri çeşitli embolizan ajanlar kullanılarak embolize edilebilir


Brakiosefalik, subklavyan, aortoiliak, femoral ve popliteal stenoz ve oklüzyonların balon anjiyoplasti ve stentlenmeleri

Periferik arter stenoz ve oklüzyonları balon ve stent uygulamaları ile arterlerin açıklığı sağlanarak hastanın semptomları giderilebilir.


Periferik vasküler yapılardaki anevrizma ve pseuodoanevrizmaların endograft ile tedavileri

Kaplı stentlerin uygulanımı ile torasik ve abdominal aortadaki anevrizmalar, femoral ve diğer arterlerde gelişen yalancı anevrizmalar da tedavi edilebilir.


Renal Stenozların tedavisinde balon ve stent uygulamaları

Hipertansiyonun tedavisinde renal arter stenozları stent ve balon ile tedavi edilerek açıklığı sağlanabilir.


Karaciğer, böbrek Kemoembolizasyon Uygulamaları ve Uterin Miyom Embolizasyonları

Hepatoselluler Karsinomaların tedavisinde intraarteriyel kemoembolizasyon ile hastanın survi uzatılabilir. Uterus miyomlarının tedavisinde embolizasyon cerrahiye önemli bir alternatiftir.


Venöz uygulamalar:

 • a) Venöz darlıkların anjiyoplasti ve stentlemesi
 • b) Hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi
 • c) Hemodiyaliz fistül darlıklarının anjiyoplasti ile tedavisi
 • d) Vena Kava İnferiora filtre yerleştirilmesi
 • e) TIPS
 • f) Uterin fibroid embolizasyonları
 • g) Venöz kateter yerleştirilmesi

Diğer Girişimsel Radyolojik Tedaviler 

 • Diabetik Ayak Tedavisi

Diyabetik hastaların ayak damarlarındaki darlıklar balon ve lazer anjiyoplasti ile tedavi edilebilmekte ve iyi sonuçlar alınmaktadır.

 • Onkolojik Uygulamar ve Tedaviler

  Venöz Port Yerleştirilmesi
  Kalıcı tünelli ve geçici venöz kateter yerleştirilmesi
  Karaciğer tümörlerinde
  • RF ablasyonu
  • Transarteryel kemoembolizasyon
  • Portal ven girişimleri

 

Kullanıcılar bunları da aradı:

 

 

Yayın Tarihi : 22/06/2020
/**/