Görüntüleme Ünitesi

Değerli Ziyaretçimiz,

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Görüntüleme Ünitesi olarak, çağdaş teknolojinin en son ürünü olan cihaz donanımımız ve tecrübeli kadromuz ile hastalarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Görüntüleme Ünitemiz günümüzün en son teknolojisine sahip, en gelişmiş cihazlarla donatılmıştır. Ünitemizde; 3 Tesla Manyetik Rezonans (MRG), 64 sıra dedektörlü Multi Slice Bilgisayarlı Tomografi (MD - CT), PET/CT, Gama Kamera-SPECT ( Çift Başlı ), Flat Panel Dijital Anjiografi (DSA), Dijital Floroskopi, Dijital Direkt Röntgenler, Dijital Mammografi cihazı, Kemik Dansitometri cihazı, 4-D Ultrasonlar,Doppler Ultrasonografiler, Portable Röntgenler, C-Arm’lar gibi en üstün teknolojik donanımlı cihazlar bulunmaktadır. Tüm görüntüler, dijital ortamda elde edilip, bir merkezde toplanıp saklanmakta, değerlendirilmekte ve raporlarıyla birlikte yine dijital ortamda arşivlenip, hastanemizin tüm birimlerine intranet ağı ile gönderilmektedir.

Görüntüleme Ünitemiz bu bilgisayar ve internet ağı ile dünyanın diğer görüntüleme merkezleriyle de bağlantılı olmakta ve bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. Bu işlev için gereken PACS (Picture Archiving and Communication System) ve Görüntü Bilgi Sistemi (RİS; Radiology Information System) geniş opsiyonuyla hastanemizde mevcuttur. Hastanemizde kağıtsız ve filmsiz bir ortamda çalışılmaktadır.

Hedefimiz, kendi alanlarında deneyimli radyoloji ve nükleer tıp uzmanlarımızla en son bilgilerin ışığında, hastalara doğru tanıyı en kısa zamanda koyarak, bunu doktorlarımıza en kısa zamanda iletmek ve hastalarımızın en hızlı şekilde tedavilerini sağlamaktır. Tanı yanında her türlü minimal invaziv tedavi yöntemleri de, son teknolojiler kullanılarak başarılı bir şekilde Girişimsel Radyoloji birimimizde gerçekleştirilecektir.

Bilgisayar alanındaki başdöndürücü gelişmelere koşut olarak Görüntüleme alanında devrim niteliğinde değişimler olmaktadır. Artık filmleri tek başına değerlendirmek, organların ya da dokuların morfolojik görünümlerine bakarak tanı koymaya çalışmak yetersiz kalmaktadır. Klinisyenlerimiz, görüntüleme birimlerinden kantitatif verilere dayanan kesin tanılar beklemektedir. Bugün Moleküler Görüntüleme teknikleriyle organların morfolojik görüntülerine ek olarak, her türlü patolojik dokunun, tümörlerin metabolik ve fonksiyonel özellikleri hakkında hücresel, hatta moleküler düzeyde kantitatif bilgiler alınmaktadır. Ünitemizdeki PET/CT ile vücudun neresinde olursa olsun tümörlerin artmış metabolik aktivasyonları değerlendirilerek lokalizasyonları tesbit edilmektedir. Fonksiyonel MRG ve MR Proton ve Fosfor Spektroskopi ile görüntüleme sırasında tümörlerin kendi içinde damarlanması en fazla artmış alanı başka bir tanımlamayla en kötu huylu kısmı belirlenip, tümör içindeki moleküllerin cinsi ve miktarlarına bakılarak tümörler alt guruplara ayrılabilmekte ve kötülük derecelerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu bilgilerin ışığında hastalıkların tanısı daha güvenilir olarak konulacaktır. Ayrıca verilen tedavinin ne kadar etkin olduğu, tümörün metabolik aktivasyonu, kimyasal ve fiziksel değişikliklerine bakılarak moleküler düzeyde anında değerlendirilmektedir. Tanı için gereken biyopsi gereksinmesi günümüzde giderek azalmaktadır; invaziv ve bazen uzun zaman alan bu yöntem genetik ve moleküler biyoloji, ve buna paralel olarak görüntüleme alanındaki gelişmelerle ileride belki de tümüyle ortadan kalkacaktır.

Fonksiyonel MRG ile beyindeki yaşamsal fonksiyonların bulunduğu alanlar görüntülenerek beyin tümörlerinin bu bölgelere zarar vermeden maksimum oranda cerrahi olarak çıkarılması sağlanacaktır.

Ünitemizde bulunan bu en üst teknolojiye sahip cihazların olanaklarını en üst düzeyde hastalarımızın yararına kullanabilmek için ülkemizde yine ilk kez görüntüleme merkezimizde görüntüleme alanında eğitim görmüş, biri NewYork Üniversitesinde halen Doçent olarak bir laboratuvarın başında bulunan iki fizik mühendisimiz çalışacaktır.Görüntüleme alanında kendilerini yurt dışında da kabul ettirmiş bilim adamları ile doktorlarımız görüntüleme merkezimizde dünya tıbbına katkı sağlayacak önemde klinik calışmaları gerçekleştireceklerdir. Bu çalışmalarla varolan teknolojik bilgilerin hastalarımıza uygulanmasının yanısıra bir üniversite hastanesi olmanın gereği olarak gerçek anlamda bir araştırma ortamı yaratılacak, projesi son aşamaya gelen yine ülkemizde ilk kez Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde kurulmuş olan “Moleküler Görüntüleme Araştırma Ünitesi’nin” oluşumuna da katkılarda bulunulacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Görüntüleme Ünitesi olarak hedefimiz dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yarışarak en son görüntüleme tekniklerini uygulayıp, yenilerini geliştirerek, ülkemizin ve tüm insanlığın yararına sunmaktır.

Genel Hazırlık Formları

 • Hasta_Bilgi_Formu
 • MRG Hazırlık Formu
 • Radyolojik Tetkiklerde Hamileleri Bilgilerdirme ve Onam Formu

 

Abdominal

 

Kas İskelet

   Hasta Bilgilendirme

 

   İşlem Hazırlıkları

 

Nöroradyoloji

   Hasta Bilgilendirme

 

   İşlem Hazırlıkları

 

 

Yayın Tarihi : 21/06/2019