SKS Kalite Yönetimi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan standartlar ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Komiteler:

Kalite İyileştirme, Geliştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’nda Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklilikleri ve Akreditasyon Standartları doğrultusunda yapılacak olan iyileştirme çalışmalarını planlamak, uygulamak, hasta güvenliği ve diğer konularda gelen öneri, beklenmedik olay ve uygunsuzlukları değerlendirmek, planlamak, uygulanması için birimleri organize etmek, uygulamaların uygunluk ve etkinliğini değerlendirmekten sorumlu komitedir.

Hasta Hakları ve Eğitimi Komitesi 
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’nda tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastalara, hasta hakları ve hastane politikaları doğrultusunda bilimsel, etik olarak doğru, zamanında, eşit ve eksiksiz bir şekilde eğitim verilmesini sağlamaktan sorumlu komitedir.

Hastaların Değerlendirilmesi ve Bakımı Komitesi 
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağlı Kurumları’na tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda, sağlık çalışanlarının ve hizmet basamaklarının oluşturduğu entegre bir sistem içinde, zamanında eşit, eksiksiz, bilimsel ve etik olarak doğru şekilde değerlendirilmelerinin ve bakımlarının sağlanmasından; sonrasında taburculukları ve takipleri için planlamalarının yapılmasından sorumlu komitedir.

Laboratuvar Kalite İyileştirme Komitesi 
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları Merkez Laboratuvarlarında laboratuvar teknik yeterliliğinin geliştirilmesi test ve hasta güvenliği kriterlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sonrasında geliştirilmesinden sorumlu komitedir.

Tesis Güvenlik ve Risk Yönetimi Komitesi 
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’nın politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, kriz durumları için bir plan ve program oluşturmaktan sorumlu komitedir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hastane enfeksiyonlarını bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmek, sınırlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.

Çalışan Eğitimi ve Gelişimi Komitesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda kuruma uygun nitelikte personel alınmasına rehberlik etmek, tüm personelin sürekli eğitimini sağlanmak, mesleki ve diğer konularda gelişimlerine imkan tanınmasını sağlamak, sosyal organizasyonların koordine etmek ve etkin iletişimin sağlanmasından sorumlu komitedir.

Bilgi Yönetimi Komitesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’na tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz hizmet almaları için; gereken bilgileri tanımlamak, bilgi yönetim sistemlerinin tasarlanmasına rehberlik etmek, veri ve bilgileri belirleyip bütünleştirerek kullanımı sağlamaktan sorumlu komitedir.

Ağrı Yönetimi Komitesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında, eksiksiz ve eşit ağrı tedavisi almalarının sağlanmasından sorumlu komitedir.

İlaç Kurulu
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’nda tedavi istemi ile başvuran hastaların ilaç tedavilerinin zarar ve risklerini en aza indirmek ve istenen optimum klinik sonuçlara ulaşmak için etkin uygulanma koşullarını sağlamak amacı ile Yeditepe Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına danışmanlık yapmak; hasta ve çalışanların ilaç ve ilaç kullanımları ile ilgili gereksinim duydukları eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulanmasını sağlamak, sağlık çalışanları ile eczane arasındaki etkin iletişimi sağlamak için yöntem belirlemekten sorumlu kuruldur.

İç Denetim Komitesi
Hastane İç Kalite Denetimleri’nin planlanması, uygulanması ve raporlanmasından sorumlu komitedir.

Kalite Konseyi
Kurumun kalite politikası ve ilkeleri doğrultusunda yaratılan, yeniliklere açık, çağdaş ve yardımsever çalışma ortamını sürekli kalite iyileştirme çalışmaları ile daha da geliştirmeyi amaç edinerek, hastanenin merkez komitesi olarak görev yapar ve kaynaklarını değerlendirir/yönetir.

Transfüzyon Komitesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını minimalde tutmak, güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda gerek kan bankası çalışanlarını gerekse transfüzyon zincirinde yer alan tüm personelin sürekli eğitimini sağlamaktan sorumlu komitedir.

Radyasyon Güvenliği Komitesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’nın politikaları, akreditasyon standartları ve kanuni gereklilikleri doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak, oluşabilecek tehlikelere karşı önceden önlem almak, gerekli ölçümleri yaparak takibini sağlamak, Radyasyon Güvenliği El Kitabı’nı hazırlamak ve uygulamaktan sorumlu komitedir.

Ameliyathane Komitesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’na cerrahi tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda, sağlık çalışanlarının ve hizmet basamaklarının oluşturduğu entegre bir sistem içinde, zamanında eşit, eksiksiz, bilimsel ve etik olarak doğru şekilde değerlendirilmelerini, bakım almalarını sağlayarak; sonrasında yönlendirme, taburculuk ve takip için planlamalarının yapılmasını düzenlemekten sorumlu komitedir.

Kanıta Dayalı Hemşirelik Komitesi
Hemşirelik Hizmetleri bünyesinde yürütülen her türlü araştırma, yayın ve veri analizi çalışmalarını düzenlemek, bilimsel kanıt temelli hemşirelik bakım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bakım indikatörleri doğrultusunda yüksek kalitede hemşirelik bakım çıktıları elde etmek amacına yönelik oluşturulmuştur.

Bebek Dostu Hastane Komitesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’nda anne sütünün teşviki ve anne sütünü, anne sağlığı hizmetlerini, bebek bakımı ve “Anne Sütü ile Beslenmenin On Adımı”nı yaygınlaştırmak, bununla ilgili kurum için ve kurum dışı sosyal projeleri etkin şekilde organize etmek ve yönetmekten sorumlu komitedir.