Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Nedir?

Bir çok hastalığın cerrahiye alternatif olarak perkütan girişimle tedavilerinin yapılma yöntemidir.

Niçin Girişimsel Radyoloji ?

 • Cerrahinin uygulanamadığı durumlarda da yapılabiliyor olması,
 • Sonuçlarının cerrahi ve diğer tedavi yaklaşımlarına benzer olması,
 • Genellikle anestezi gerektirmemesi,
 • Komplikasyon oranlarının düşüklüğü ,
 • Kısa hastane kalış süresi ve bakım kolaylıkları,
 • Genellikle daha düşük maliyette olması tercih edilmesindeki nedenlerdir.

Yeditepe Üniversitesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Cihazlarımız :

 • Philips Allura Monoplan FD 20 Flat Dedektörlü 3 Boyutlu Görüntü Alma Fonksiyonu da olan Dijital Subtraksiyon Anjiyografi
 • Philips Allura Biplane FD 10 Flat Dedektörlü Dijital Substaksiyon Anjiyografi
 • Philips Envisor HD Doppler Ultrasonografi
 • Philips Omni Diagnost Eleva Fluroskopi Cihazı

Ayrıca bölümümüzde biyopsi ve diğer girişimsel işlemelerde destek olabilecek ve gerektiğinde işlem yapabileceğimiz Philips 3T MRG, Philips Brilliance 64 sıra Dedektörlü ve Floroskopi özellikli Multislice Bilgisayarlı Tomografi, Dijital Röntgen, PET-CT, SPECT cihazlarımız da bulunmaktadır.

Bölümümüzde işlem öncesi hasta hazırlık ve işlem sonrası hasta gözlem amaçlı 4 yataklı monitorize, hasta başı sabit basınç ve oksijen destekli bir hasta gözlem odamız bulunmaktadır.
2 hemşire, 2 teknisyen, 1 sekreter girişimsel radyoloji bölümümüzde görev almaktadır.

Girişimsel Radyoloji Uygulamaları :

  I. Diyagnostik Uygulamalar

Biyopsiler:

İnce iğne aspirasyon biyopsileri ya da Tru-cut biyopsileri çeşitli radyolojik görüntüleme teknikleri (Ultrasonografi ve/veya Bilgisayarlı Tomografi ) eşliğinde,

   a) Boyun kitleleri ve Tiroid nodülleri
   b) Toraks kitleleri
   c) Batın içi organ biyopsileri (Karaciğer, pankreas, böbrek)
   d) Kemik biyopsileri uygulanır.

Anjiyografik uygulamalar:

Vücut damarlarının (arter =atardamar ve ven=toplardamar) ilaç kullanılarak X ışını ile görüntülenmesi yöntemidir.Genellikle femoral arterden ve nadiren koltuk altı (aksiller) girilerek iğne ve katater yardımı ile istenen bölge kontrast madde verilerek görüntülenir.

  Arteriyografi uygulamaları:

   a) Karotis - Serebral (boyun/beyin) anjiyografi
   b) Arcus aortografi, Torasik (göğüs) anjiyografi
   c) Abdominal aortografi
   d) Renal (böbrek) anjiyografi
   e) Çöliak /SMA (batın organları) anjiyografi
   f) Üst/alt ekstremite arteriografi

Anjiyografi:

Anjiyografi (Arteriyografi) Uygulamaları : Yüksek teknolojiyi içeren anjiyografi cihazları sayesinde yüksek çözünürlüklü imaj kalitesi ile en distal dallar yüksek netlikle gösterilebildiği gibi 3 Boyutlu görüntü de elde edilebilmektedir.

  - Abdominal Aortagrafi, ekstremite anjiografileri:
  Distal abdominal aortun, bacak ve ayağın arteryel dolaşımı görüntülenir
  - Renal anjiografi:
  Hipertansiyonun bir nedeni olabilen böbrek arteri daralması (renal arter stenozu) bu yöntemde araştırılır. Ayrıca böbrekte tümör şüphesi olan hastalarda, renal transplantasyon öncesinde ve sonrasında vasküler yapılar incelenmesi amacıyla da uygulanır.
  - Çöliak/SMA (superior mezenterik arter) Anjiografi:
  Mide, duedonum, karaciğer, dalak ve pankreasa ait vasküler patolojiler teşhis edilebilir. Gastrointestinal kanama kaynağı araştırılıyor ise genellikle anjiografisi ile birlikte tedavi de yapılır.
  - Torasik Anjiografi:
  Torasik aorta ; diseksiyon ve anevrizma yönünden incelenir.
  - Arkus Aortografi:
  Arkus aorta ve brakio-sefalik damarların darlık, genişleme ve tıkanıklıkları teşhis edilir.
  - Üst Ekstremite Anjiografi:
  Kolların damar yapıları değerlendirilir. Tıkanık ve darlıkları saptanır ise tedavi amaçlı girişimsel radyolojik yöntemler uygulanır.
  - Karotis/ Serabral anjiografi:
  Bu incelemelerde baş ve boyun bölgesinin vasküler yapılarının stenoz, oklüzyon ve anevrizmaları ile tümörleri teşhis edilir. Anevrizmaların 3 Boyutlu görünütüleri de oluşturulabilmekte gerek cerrahi gerekse embolizasyon öncesi anevrizma-parent arter ve boyun ilişkisi yüksek doğrulukla ortaya konabilmektedir.
  • Serebral Anjiyografi.
  • 3 Boyutlu Serebral Anjiyografi.
  • Pulmoner Anjiografi:
   Pulmoner hipertansiyon ve emboli araştırmak için yapılır. Bu yöntemde giriş bölgesi femoral vendir.

Venografi:

  Venografi Uygulamları:

  a) Superior ve inferior venakavagrafi
  b) Pulmoner anjiyografi
  c) Böbrek venogram, Böbrek üstü bezleri venografi
  d) Üst/alt ekstremite venografi
   - İnferior Venakavagram:
   İnferior vena kava strüktürleri, tümör blokajları ve trombüs nedenleri ortaya konur.
   - Renal Venogram:
   Renal venlerde tromboz araştırılır.
   - Adrenel Venografi:
   Adrenal gland tümörlerini görüntülemek açısından yapılır.
   - Bacak Venografisi:
   Bacağın ve abdomenin derin venleri tromboz açısından araştırılır.
   - Safen Ven Venografisi:
   By-pass öncesinde, greft olarak kullanılanılan safen venini değerlendirmek için yapılır.
II. Tedavi Edici Uygulamalar

Vasküler Dışı (Nonvasküler) Uygulamalar

  Toraks Girişimleri:

  a) Torasentez
  b) Abse drenajları
  c) Trakeobronşial darlıklarda stent uygulamaları

  Abdominal Girişimler:

  a)Safra yolları girişimleri (bilier PTK , bilier drenaj, bilier stentleme)
  b) Safra yollarınına stent yerleştirilmesi,
  c) Böbrek kistleri ve abse kolleksiyonlarının drenajı,
  d) Perkutan nefrostomi,
  e) Antegrad ureteral stent,
  • Bilier Stentleme
  • Böbrek Girişimleri
   - Perkütan nefrostomi
   - Antegrad ureteral stent
   - Abse ve kolleksiyon drenajları
   - RF Ablasyonları

Vasküler Uygulamalar:

Arteryel uygulamar:

a) Tüm vücut damar darlıklarının balon ve stent ile tedavi edilmesi,
 • Karotis Anjiyoplasti ve Stentleme
 • Intrakranyal stent uygulanımı
 • Subklavyan ve Vertebral arter stentleme
 • Renal Arter Anjiyoplasti ve Stentleme
 • Mezenterik Arter Anjiyoplastisi
 • İliak, Femoral arter ve Popliteal arter anjiyoplasti
b) İntrakranial anevrizma ve arteriovenöz malformasyonların (AVM) embolizasyonu,
c) Stroke vakalarında intraarteriyel trombolizis
d) Karotikokavernöz fistül embolizasyonu
e) Epistaksis,hemoptizi, akut gastrointestinal hemorajilerinde embolizasyon
f) Aort Anevrizma endogreft uygulamaları
g) Kranyal ve Boyun Tümör Embolizasyonları

Karotis ve intrakranyal stenozların balon anjiyoplasti ve stentleme ile tedavileri

Akut strokta intraarteryel trombolizis

  Akut inme olgularında neden ana serebral arterlerin trombotik oklüzyonları olabilir. Bu tür patolojiler belirli bir zaman limiti içinde tedavi edilebilir.

Serebral Anevrizmaların Embolizasyonu

  Anterior ve posterior sirkülasyon anevrizmaları direkt koil ile ya da balon modelleme ile embolize edilebilir.

Kranyal ve Ekstrakranyal Arteriovenöz Malformasyon ve Fistüllerin Embolizasyonları

  AVM ve AVF patolojileri çeşitli embolizan ajanlar kullanılarak embolize edilebilir

Brakiosefalik, subklavyan, aortoiliak, femoral ve popliteal stenoz ve oklüzyonların balon anjiyoplasti ve stentlenmeleri

  Periferik arter stenoz ve oklüzyonları balon ve stent uygulamaları ile arterlerin açıklığı sağlanarak hastanın semptomları giderilebilir.

Periferik vasküler yapılardaki anevrizma ve pseuodoanevrizmaların endograft ile tedavileri

  Kaplı stentlerin uygulanımı ile torasik ve abdominal aortadaki anevrizmalar, femoral ve diğer arterlerde gelişen yalancı anevrizmalar da tedavi edilebilir.

Renal Stenozların tedavisinde balon ve stent uygulamaları

  Hipertansiyonun tedavisinde renal arter stenozları stent ve balon ile tedavi edilerek açıklığı sağlanabilir.

Karaciğer, böbrek Kemoembolizasyon Uygulamaları ve Uterin myom Embolizasyonları

  Hepatoselluler Karsinomaların tedavisinde intraarteriyel kemoembolizasyon ile hastanın survi uzatılabilir. Uterus myomlarının tedavisinde embolizasyon cerrahiye önemli bir alternatiftir.

Venöz uygulamalar:

  a) Venöz darlıkların anjiyoplasti ve stentlemesi
  b) Hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi
  c) Hemodiyaliz fistül darlıklarının anjiyoplasti ile tedavisi
  d) Vena Kava İnferiora filtre yerleştirilmesi
  e) TIPS
  f) Uterin fibroid embolizasyonları
  g) Venöz kateter yerleştirilmesi

Diğer girişimsel radyolojik tedaviler :

  1) Diabetik Ayak Tedavisi:
  Diyabetik hastaların ayak damarlarındaki darlıklar balon ve lazer anjiyoplasti ile tedavi edilebilmekte ve iyi sonuçlar alınmaktadır.
  2) Onkolojik Uygulamar ve Tedaviler:
   a) Venöz Port Yerleştirilmesi
   b) Kalıcı tünelli ve geçici venöz kateter yerleştirilmesi
   c) Karaciğer tümörlerinde
   • RF ablasyonu
   • Transarteryel kemoembolizasyon
   • Portal ven girişimleri
 

Yeditepe Hastanesi
Copyright © 2009 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
İçerenköy Mahallesi Hastane Yolu Sokak no:102-104 Ataşehir İstanbul
Tel: (216) 578 40 00 Faks: (216) 469 37 96


tasarım primeart
Yasal Uyarı   |   Bize Ulaşın