Yeditepe'de Kalite

Kalite İyileştirme, Geliştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri’nin gereklilikleri ve Akreditasyon Standartları doğrultusunda yapılacak olan Kalite Yönetim sistemi iyileştirme çalışmalarını planlamak uygulamak, hasta güvenliği ve diğer konularda gelen öneri, beklenmedik olay ve uygunsuzlukları değerlendirmek, planlamak, uygulanması için birimleri organize ve koordine etmek ve uygulamaların uygunluk ve etkinliğini değerlendirmekten sorumlu komitedir.

Hasta Hakları ve Eğitimi Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında, eşit ve eksiksiz bir şekilde eğitilmelerini ve haklarının korunmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.

Hastaların Değerlendirilmesi ve Bakımı Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağlı Kurumlarına tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda, sağlık çalışanlarının ve hizmet basamaklarının oluşturduğu entegre bir sistem içinde, zamanında eşit, eksiksiz, bilimsel ve etik olarak doğru şekilde değerlendirilmelerinin ve bakımlarının sağlanmasından; sonrasında taburculukları ve takipleri için planlamalarının yapılmasından sorumlu komitedir.

Laboratuvar Kalite İyileştirme Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları Merkez Laboratuvarlarında laboratuvar teknik yeterliliğinin geliştirilmesi test ve hasta güvenliği kriterlerinin planlanması,uygulanması ve değerlendirilmesi sonrasında geliştirilmesinden sorumlu komitedir.Laboratuvar Yönetsel ve Teknik gereklilikllerin planlanması ve iyileştirilmesinden sorumludur.

Tesis Güvenlik ve Risk Yönetimi Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarının politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, gerekli ölçümlerin yapılarak takibi sağlamak, kriz durumları için bir plan ve program oluşturmaktan sorumlu komitedir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda hastane enfeksiyonlarını bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmek, sınırlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.

Çalışan Eğitimi ve Gelişimi Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda kuruma uygun nitelikte personel alınmasına rehberlik etmesi, tüm personelin sürekli eğitimini sağlanması, mesleki ve diğer konularda gelişimlerine imkan tanınmasını sağlamaktan, sosyal organizasyonların koordinasyonundan ve etkin iletişimin sağlanmasından sorumlu komitedir.

Bilgi Yönetimi Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz hizmet almaları için;Gereken bilgileri tanımlamak,Bilgi yönetim sistemlerinin tasarlanmasına rehberlik etmek,Veri ve bilgileri belirleyip bütünleştirerek kullanımı sağlamaktan sorumlu komitedir.

Ağrı Yönetimi Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında, eksiksiz ve eşit ağrı tedavisi almalarının sağlanmasından sorumlu komitedir.

İlaç Kurulu

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında tedavi istemi ile başvuran hastaların ilaç tedavilerinin zarar ve risklerini en aza indirmek ve istenen optimum klinik sonuçlara ulaşmak için etkin uygulanma koşullarını sağlamak amacı ile Yeditepe Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına danışmanlık yapmak; hasta ve çalışanların ilaç ve ilaç kullanımları ile ilgili gereksinim duydukları eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulanmasını sağlamak, sağlık çalışanları ile eczane arasındaki etkin iletişimi sağlamak için yöntem belirlemekten sorumlu kuruldur.

Bilimsel Komite

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında yapılan Bilimsel Çalışmaların doğru ve etik yöntemler kullanılarak yapılmasının sağlanmasından, kontrol ve koordinasyonundan sorumlu komitedir.

İç Denetim Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri’nin gereklilikleri ve Akreditasyon Standartları doğrultusunda yapılacak olan İç Kalite Denetimleri’nin planlanması, uygulanması ve raporlanmasından sorumlu komitedir.

Kalite Konseyi

Kurumun kalite politikası ve ilkeleri doğrultusunda yaratılan, yeniliklere açık, çağdaş ve yardımsever çalışma ortamını sürekli kalite iyileştirme çalışmaları ile daha da geliştirmeyi amaç edinirken hastanenin merkez komitesi olarak görev yapar ve kaynaklarını değerlendirir/yönetir. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında kalite amaçlarının, hedeflerinin ve politikalarının belirlenmesinde çalışarak aynı zamanda prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Transfüzyon Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını minimalde tutmak, güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda gerek kan bankası çalışanlarını gerekse transfüzyon zincirinde yer alan tüm personelin sürekli eğitimini sağlamaktan sorumlu komitedir.

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarının politikaları, akreditasyon standartları ve kanuni gereklilikler doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak, oluşabilecek tehlikelere karşı önceden önlem almak, gerekli ölçümleri yaparak takibini sağlamak, Radyasyon Güvenliği El Kitabı’nı hazırlamak ve uygulamaktan sorumlu komitedir.

Ameliyathane Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarına cerrahi tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları ve akreditasyon standartları doğrultusunda, sağlık çalışanlarının ve hizmet basamaklarının oluşturduğu entegre bir sistem içinde, zamanında eşit, eksiksiz, bilimsel ve etik olarak doğru şekilde değerlendirilmelerinin ve bakımlarının sağlanmasından; sonrasında yönlendirme, taburculukları ve takipleri için planlamalarının yapılmasından sorumlu komitedir.

Kanıta Dayalı Hemşirelik Komitesi

Hemşirelik Hizmetleri bünyesinde yürütülen her türlü araştırma, yayın ve veri analizi çalışmalarını düzenlemek, bilimsel kanıt temelli hemşirelik bakım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bakım indikatörleri doğrultusunda yüksek kalitede hemşirelik bakım çıktıları elde etmek amacına yönelik olarak oluşturulmuştur.

Bebek Dostu Hastane Komitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında anne sütünün teşviki ve anne sütünü, anne sağlığı hizmetlerini, bebek bakımı ve Anne Sütü ile Beslenmenin On Adımını yaygınlaştırmak, Bununla ilgili kurum için ve kurum dışı sosyal projeleri etkin şekilde organize etmek ve yönetmekle sorumlu bir komitedir.